Gå til hovedindhold

Dokumentation: Her er forslaget til kommissionens arbejdsgrundlag

Redegørelsen for nedsættelse af en grønlandsk forfatningskommission er kommet med et forslag til et kommissorium for kommissionen. Inatsisartut kan vælge at bruge dette forslag.

Forslaget til et kommissorium er delt i 11 punkter. Under punkt 2 er der tre forskellige forslag til, hvordan der skal arbejdes for selvstændighed. Det ene forslag har et underpunkt. 
Her er forslaget i sin fulde ordlyd:


1: Idet Inatsisartut og Naalakkersuisut ønsker, at der udarbejdes en forfatning for Grønland, nedsættes en grønlandsk forfatningskommission. Kommissionen sammensættes med et ønske om en politisk bredt repræsenteret kommission, med forholdsmæssig repræsentation af partierne. Fagkundskaben og kvalificeret viden om det grønlandske folk og Grønland skal ligeledes inddrages i arbejdet med at skrive forfatningsudkastet. Forfatningskommissionen skal udarbejde et forfatningsudkast for Grønland, der i sin helhed skal præsenteres, når kommissionen har færdiggjort sit arbejde.

2.a: Kommissionen skal udarbejde forslag til Grønlands forfatning i to tempi, hvor den ene del af forfatningen skal kunne træde i kraft under selvstyret og supplere den danske grundlov for så vidt angår Grønland, indenfor rammerne af det danske rige. Den anden del af forfatningen skal først træde i kraft, når Grønland træder ud af grundloven og det danske rige, og det grønlandske folk danner sin egen selvstændige stat. Det er op til kommissionen at vurdere og afgøre, om der skal udarbejdes alternative bestemmelser for samme lovgivningsområde i forfatningsudkastet. Således at der for det samme område i forfatningen er bestemmelser, der gælder under perioden i det danske rige, og nye bestemmelser der er klar til at træde i stedet, når selvstændighed indtræder. Eller for eksempel, at der for hvert område i forfatningen blot udfærdiges én bestemmelse. Nogle bestemmelser vil træde i kraft under perioden i det danske rige, og de resterende bestemmelser vil træde i kraft, når selvstændighed i Grønland indtræder.

2.a+: Forfatningskommissionen skal involvere Justitsministeriet i det grønlandske forfatningsarbejde, således at det sikres, at Justitsministeriet løbende kan vurdere udkast til bestemmelser til forfatningen. Herved sikres, at forfatningsudkastets indhold kan rummes indenfor grundlovens rammer. Kommissionen afgør hvorledes Justitsministeriets involvering skal foregå.

2.b: Kommissionen skal udarbejde udkast til Grønlands forfatning, der skal træde i kraft den dag Grønland bliver en selvstændig stat. Kommissionen skal udfærdige et udkast til forfatning, hvis formål er at blive til den demokratisk vedtagne mest grundlæggende lov for en selvstændig suveræn grønlandsk stat.

2.b+: Forfatningskommissionen skal udfærdige udkast til bestemmelser, der muliggør Grønlands indtrædelse i et free association-forhold til en anden stat, når Grønlands selvstændighed er indtrådt.

3: Kommissionen tilrettelægger selv sit arbejde, herunder muligheden for nedsættelse af arbejdsgrupper. Kommissionen kan indhente ekspertise og oplysninger fra den grønlandske centraladministration, fra det grønlandske civilsamfund og fra kilder udenfor Grønland til brug for sit arbejde – både på fast og ad hoc basis.

4: Naalakkersuisut udnævner X antal medlemmer af kommissionen efter indstilling fra de i Inatsisartut repræsenterede partier og grupperinger, efter partierne og grupperingernes forholdsmæssige repræsentation i Inatsisartut. Blandt de indstillede medlemmer, indstiller det regeringsbærende parti i Naalakkersuisut til hvem formanden for kommissionen skal være. Blandt de indstillede medlemmer, indstiller det største oppositionsparti i Inatsisartut til hvem næstformanden for kommissionen skal være. Hvis et medlem af Forfatningskommissionen ikke genopstiller eller ikke opnår genvalg til Inatsisartut ved et Inatsisartut-valg, må medlemmet udtræde af kommissionen. Medlemmer af kommissionen skal arbejde uafhængigt af eksterne interesser.

5: Naalakkersuisut udpeger 2-4 faste tilforordnede til forfatningskommissionen. Formandskabet udpeger 2 faste tilforordnede til kommissionen. Andre sagkyndige, det være sig repræsentanter/eksperter fra offentlige instanser, interesseorganisationer, lokale folkevalgte, eller andre ressourcepersoner kan deltage på ad hocbasis i kommissionsarbejdet på formandskabets invitation. Tilforordnede skal bidrage med deres faglige viden og erfaring i kommissionsarbejdet, men kan ikke deltage i den endelige beslutningstagning om substansindhold i forfatningsudkastet.

6:  Kommissionen skal under sit virke nå ud til alle landsdele. Kommissionen skal sørge for at møde befolkningen, præsentere foreløbige overvejelser og få umiddelbare reaktioner på nogle af de principielle emner og værdimæssige overvejelser, som kommissionen beskæftiger sig med. Kommissionen kan beslutte at arrangere en konference for at indhente viden og inspiration udefra, men også for at få diskuteret grundlæggende relevante statsretlige emner, principper og værdier, og medvirke til i højere grad at introducere overvejelserne omkring disse til den grønlandske offentlighed.

7: Alle borgere i Grønland, herunder børn, unge og voksne, herunder personer med stemmeret ved Inatsisartut-valg, har ret til at indsende forslag til forfatningskommissionen. Medlemmer af kommissionen, formandskabet og tilforordnede kan beslutte at tage et sådan forslag op i kommissionen, hvis forslaget er egnet til videre behandling i kommissionen. Kommissionen skal oprette en hjemmeside, hvor offentligheden blandt andet kan læse borgernes indsendte forslag.

8: Naalakkersuisut opretter et dedikeret sekretariat af passende størrelse til servicering af kommissionens i kommissionens arbejde. Sekretariatet finansieres gennem Forfatningskommissionens hovedkonto i finansloven.

9: Kommissionen kan have legitime behov for at afholde fortrolige møder, hvor diskussioner kan føres og spørgsmål fremsættes frit. Hensynet til offentlighedens og Inatsisartuts involvering må dog også veje tungt for at give større medejerskab af det endelige forfatningsudkast. Forfatningskommissionen skal i sin betænkning komme med forslag til, hvilken demokratisk proces forfatningsforslaget skal igennem for endeligt at kunne vedtages og træde i kraft.

10: Det forudsættes, at kommissionen afslutter sit arbejde og fremlægger sin betænkning indeholdende Udkast til Grønlands Forfatning indenfor en tidshorisont på 3 år fra sin nedsættelse. Der er mulighed for, at kommissionen får forlænget sin arbejdsperiode, hvis dette bliver nødvendigt.

11: Grønlands Forfatningskommission finansieres gennem egen hovedkonto på finansloven, og fastlægges ved finanslovens vedtagelse. Midler til en eventuel folkeafstemning afsættes ved en separat hovedkonto.

Velkommen til debatten
  • Sermitsiaq.AG ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelser af grove kommentarer kan ske ved at klikke på "rapporter" eller ved at ”markere som spam”.

Forsiden lige nu

SENESTE NYHEDER